จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 28 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 4,992,000.00 4,992,000.00 รายละเอียด
2 28 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 81,330,000.00 81,330,000.00 รายละเอียด
3 27 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง เช่าบริการสื่อดิจิทัลด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 333,333.00 333,333.00 รายละเอียด
4 27 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Teleperesence จำนวน ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 266,000.00 266,000.00 รายละเอียด
5 27 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 36,000.00 36,000.00 รายละเอียด
6 26 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดโซฟา และพรมปูพื้น สำหรับใช้รับรองแขกภายในห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 73,295.00 73,295.00 รายละเอียด
7 25 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 176,748.00 176,748.00 รายละเอียด
8 22 ก.ย. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,401,600.00 7,400,000.00 รายละเอียด
9 21 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อแผ่นหนังรองเขียนและกริ่งไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,430.00 15,430.00 รายละเอียด
10 21 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างทำตรายาง จำนวน 58 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,660.00 7,660.00 รายละเอียด