จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 14 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,148,000.00 2,148,000.00 รายละเอียด
2 14 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 83 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,340.00 11,340.00 รายละเอียด
3 14 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 99 พวง สำหรับใช้ในการจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,900.00 - รายละเอียด
4 14 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้ออุปกรณ์ USB Flash Drive จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,354.00 2,354.00 รายละเอียด
5 14 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,440.00 1,440.00 รายละเอียด
6 13 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อเชิงเทียนชนวน ทองเหลือง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 รายละเอียด
7 13 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,560.00 2,560.00 รายละเอียด
8 11 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างซ่อมไมโครโฟนพร้อมฐาน หมายเลขครุภัณฑ์ สป1/ค.07/50 สำหรับใช้งานราชการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,905.50 3,905.50 รายละเอียด
9 11 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างโครงการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,433,600.00 8,433,600.00 รายละเอียด
10 8 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างจัดทำโล่ทีีระลึกผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,383.00 7,383.00 รายละเอียด