จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 21 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการประจำห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิชัย ชุณหวชิร) และกองงานฯ บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,990.00 3,990.00 รายละเอียด
2 21 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดื่มรับรอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,495.00 4,495.00 รายละเอียด
3 21 พ.ค. 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35,747,000.00 35,747,000.00 รายละเอียด
4 16 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง เช่าการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 320,000.00 320,000.00 รายละเอียด
5 16 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,300.00 1,300.00 รายละเอียด
6 15 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,480,000.00 2,480,000.00 รายละเอียด
7 14 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำรายงานประจำปีของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ ฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 155,150.00 รายละเอียด
8 13 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างทำป้ายชื่อ เพื่อใช้ในราชการของข้าราชการการเมือง ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 600.00 600.00 รายละเอียด
9 13 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 328,000.00 328,000.00 รายละเอียด
10 9 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Telepresence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,000.00 132,990.00 รายละเอียด