จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 25 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายละเอียด
2 25 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรอบรั้วกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00 20,000.00 รายละเอียด
3 24 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,950.00 69,325.00 รายละเอียด
4 20 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,940.50 485,940.50 รายละเอียด
5 18 ก.ค. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,691,000.00 5,691,000.00 รายละเอียด
6 17 ก.ค. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม กระทรวงการคลัง ด้วย e-form และ e-service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55,042,000.00 54,254,408.00 รายละเอียด
7 13 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างซ่อมไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,615.00 47,615.00 รายละเอียด
8 12 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 30,000.00 รายละเอียด
9 11 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดื่มรับรอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,915.00 6,915.00 รายละเอียด
10 11 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดื่มรับรองแขก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,421.50 15,421.50 รายละเอียด