จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 30 ม.ค. 2567 ทอดตลาด ประกาศ สป.กค. เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - - รายละเอียด
2 26 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,710.00 1,710.00 รายละเอียด
3 24 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อเตาไมโครเวฟ จำนวน 1 เตา สำหรับใช้ในราชการห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล) ห้อง R2 ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,990.00 2,990.00 รายละเอียด
4 11 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 920.00 920.00 รายละเอียด
5 11 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส หมายเลขทะเบียน ฆส - 7958 กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,300.00 20,300.00 รายละเอียด
6 9 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างเดินสายสัญญาณ (LAN) ปลั๊กไฟ และซ่อมระบบไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น 3 อาคาร 4 อาคารสำนักงบประมาณ (เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,500.00 96,500.00 รายละเอียด
7 9 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 93 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,700.00 16,700.00 รายละเอียด
8 8 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ และจ้างเหมาพาหนะรถยนต์ตู้ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,500.00 - รายละเอียด
9 8 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,840.00 2,840.00 รายละเอียด
10 5 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อมู่ลี่ไม้สีขาว พร้อมติดตั้ง ชั้น 3 อาคาร 4 อาคารสำนักงบประมาณ (เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,012.00 94,012.00 รายละเอียด