seach

แถลงข่าว rss
29 พ.ค. 2566
icon23
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า "ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนพฤษภาคม 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้า ที่จะปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ที่ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อจากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ"
22 พ.ค. 2566
icon92
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,377,504 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 112,489 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.4
22 พ.ค. 2566
icon48
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,360,304 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,021,697 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 350,625 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลังสิ้นเดือนเมษายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 231,696 ล้านบาท
15 พ.ค. 2566
icon25
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทักษะทางการเงิน ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐทั้งด้านการเงิน ด้านการศึกษา และด้านสังคม หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 17 หน่วยงาน ร่วมประชุมเพื่อติดตามและพิจารณาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
12 พ.ค. 2566
icon176
ข้อมูลจำนวนผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,266,680 ราย
10 พ.ค. 2566
icon155
กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 คณะกรรมการฯ พิจารณาคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยของนิติบุคคลต่างประเทศ และได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย รอบอนุญาตที่ 2/2566 (ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 มกราคม 2567) จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ประกอบด้วย 1. บริษัท YOMA Strategic Holdings Limited (YSH) 2. กระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Ministry of Finance of the Lao People’s Democratic Republic: MOFL) และ 3. บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (EDL-Generation Public Company: EDL-Gen)
5 พ.ค. 2566
icon19
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในฐานะผู้ว่าการของประเทศไทยใน ADB ในระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ
4 พ.ค. 2566
icon12
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) (การประชุมฯ) ในฐานะผู้ว่าการของประเทศไทยใน ADB ในระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีนาย Yoon Suk Yeol ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวเปิดการประชุมฯ
3 พ.ค. 2566
icon128
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการโอนเงินสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ (ที่ยังไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้)
2 พ.ค. 2566
icon13
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้ร่วมหารือและแสดงความเห็นในประเด็นเศรษฐกิจและความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาคอาเซียน+3