seach

แถลงข่าว rss
11 พ.ค. 2564
icon32
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (โครงการฯ) ปีการผลิต 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยการดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2564 มีรายละเอียดรูปแบบ อัตราเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง และระยะเวลาการจำหน่าย
10 พ.ค. 2564
icon86
ตามที่เวปไซต์มติชนออนไลน์ (https://www.matichon.co.th/politics/news_2712734) ได้เผยแพร่ประเด็นคำถามของนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแหล่งเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ นั้น
6 พ.ค. 2564
icon192
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 และเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเราชนะ (โครงการฯ) จะได้นำเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมของโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 11พฤษภาคม 2564 ต่อไป
5 พ.ค. 2564
icon276
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2564 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) หลายจุดมีการแพร่ระบาดทั้งในแหล่งที่พักอาศัยและในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและแม้ว่าประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนแล้วแต่สถานการณ์ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยังอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
3 พ.ค. 2564
icon20
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีและบรูไนดารุสซาลาม เป็นประธานร่วม โดยได้หารือประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจและความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาคอาเซียน+3
3 พ.ค. 2564
icon58
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมกับกรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกระดับบริการ วอลเล็ต สบม. ให้เชื่อมต่อระบบการให้บริการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์จากการลงทุนให้กับผู้ถือครองพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
30 เม.ย. 2564
icon60
กระทรวงการคลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนและหน่วยงานอื่นๆของรัฐว่ามีผู้ประกอบการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมและระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 161รายและได้จัดส่งข้อมูลผู้ประกอบการดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานประกันสังคมเป็นต้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
29 เม.ย. 2564
icon75
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,102,440 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,685,344 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 386,810 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 351,379 ล้านบาท
29 เม.ย. 2564
icon71
“เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 ต่อปี ปรับลดจากการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าจะฟื้นตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก”
28 เม.ย. 2564
icon22
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมพิธีลั่นระฆังออนไลน์ (Virtual Bell Ringing Ceremony) ในโอกาสที่พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ที่ออกโดยกระทรวงการคลังได้รับการจดทะเบียนใน Luxembourg Green Exchange (LGX) ของตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของลักเซมเบิร์ก นาย Pierre Gramegna ให้เกียรติร่วมงานและแสดง ความยินดีที่พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของรัฐบาลไทยได้รับการจดทะเบียนใน LGX ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ออกพันธบัตร และยังเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการเปิดเผยข้อมูลตราสารอย่างครอบคลุมและเป็นมาตรฐาน