seach

แถลงข่าว rss
13 พ.ย. 2566
icon8
วันนี้ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566) บริษัท Fitch Ratings (Fitch) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ณ ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
12 พ.ย. 2566
icon6
ผลการประชุมระดับปลัดเพื่อพิจารณาร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคพิจารณาให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
7 พ.ย. 2566
icon12
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 30 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (การประชุมฯ) ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2566 ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
4 พ.ย. 2566
icon29
ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความสำคัญของการจัดการเรื่องหนี้นอกระบบโดยถือเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงรับภาระหนี้ที่เกินกว่าเงินต้นเป็นจำนวนมาก
31 ต.ค. 2566
icon15
โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลชำระหนี้ที่กู้ยืมสำหรับการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลและ/หรือเพื่อลงทุนประกอบอาชีพภายหลังจากเดินทางกลับมาประเทศไทย
31 ต.ค. 2566
icon33
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,665,430 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3,262,393 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 624,644 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 539,056 ล้านบาท
31 ต.ค. 2566
icon28
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,664,719 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 174,719 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.3
27 ต.ค. 2566
icon29
เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 โดยภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ขณะที่เศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการส่งออกเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด
27 ต.ค. 2566
icon12
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนตุลาคม 2566 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคพบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนตุลาคม 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคกลาง”
16 ต.ค. 2566
icon65
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,338,649 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3,010,172 ล้านบาท