seach

แถลงข่าว rss
10 ก.ค. 2566
icon23
วันนี้ (วันที่ 10 กรกฎาคม 2566) บริษัท Fitch Ratings (Fitch) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
29 มิ.ย. 2566
icon49
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน 2566 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า "ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้า ยังมีทิศทางที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และกทม. และปริมณฑล ที่ความเชื่อมั่นยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ"
28 มิ.ย. 2566
icon48
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสและภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินนโยบายกึ่งการคลังในช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเคยเผยแพร่ในเดือนเมษายน 2565 และได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กลับมาเผยแพร่ซ้ำผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมา นั้น
23 มิ.ย. 2566
icon63
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,569,515 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,221,328 ล้านบาท
23 มิ.ย. 2566
icon51
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,643,075 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 122,378 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.9
13 มิ.ย. 2566
icon37
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 รับทราบแนวทางส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อันจะเป็นการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ผลิตเอทานอลในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2608 กระทรวงการคลังจึงกำหนดแนวทางการส่งเสริม การนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในชั้นบรรยากาศ รวมถึงลดการใช้ปิโตรเคมีจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตเม็ดพลาสติก
12 มิ.ย. 2566
icon86
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลผู้ที่ขออุทธรณ์กรณีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ให้หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนนั้น บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการฯ ได้กำหนดวันประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ จำนวน 26,696 ราย ซึ่งผู้ที่ขออุทธรณ์สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน
9 มิ.ย. 2566
icon19
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี (Meeting of the Council at Ministerial Level 2023) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2566 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในฐานะ Non Member ที่เป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ ตามคำเชิญจากนาย James Cleverly รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรในฐานะประธานการประชุม
6 มิ.ย. 2566
icon16
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี (Meeting of the Council at Ministerial Level 2023) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2566 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
30 พ.ค. 2566
icon14
ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2023 (2023 Annual Meeting of Contributors: 2023 Annual MOC) ของหน่วยงานค้ำประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+3 (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) ซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานการประชุม และนายธีรลักษ์ แสงสนิท ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นในนามประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2023 ของ CGIF ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ผ่านรูปแบบ Onsite และ Online (Hybrid Conference) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการคลังในภูมิภาคอาเซียน+3 ธนาคารพัฒนาเอเชีย และ CGIF เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ CGIF และพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้แทนจากประเทศสมาชิกเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการใน CGIF นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience Sharing) เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาลของประเทศไทย ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ CGIF เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้รับองค์ความรู้จากประสบการณ์และความสำเร็จในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อาทิ การดำเนินธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหนี้รัฐบาล การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยระบบดิจิทัลผ่านวอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้ลงทุนรายย่อยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และโอกาสในการพัฒนาแพลตฟอร์มการออกพันธบัตรด้วยระบบดิจิทัลร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมประชุมทั้ง Onsite และ Online