seach

แถลงข่าว rss
28 เม.ย. 2564
icon48
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,018,711 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 122,545 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7 และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 123,594 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8
26 เม.ย. 2564
icon8
วันที่ 26 เมษายน 2564 บริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ระดับ A - และยืนยันมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ (Stable outlook)
26 เม.ย. 2564
icon6
สบน. ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ภายใต้รูปแบบ Multiple-to-Multiple ผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Arranger) เพื่อลดการกระจุกตัวของหนี้ที่จะครบกำหนด เพิ่มสภาพคล่องในตลาดพันธบัตร ขยายฐานนักลงทุน รวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินธุรกรรมครั้งนี้ มีนักลงทุนแสดงความสนใจเข้าร่วมธุรกรรมในวงเงินสูงถึง 152,480 ล้านบาท และกระทรวงการคลังสามารถแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ในวงเงิน 129,000 ล้านบาท
22 เม.ย. 2564
icon11
ประเทศไทยได้รับการยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกตลาดพันธบัตรสีเขียวของภาครัฐจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)โดยได้รับรางวัล Sovereign Green Market Pioneer จาก Climate Bonds Initiative (CBI) ในงานClimate Bonds Awards ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานและรัฐบาลเพื่อแสดงถึงความพยายามและความสำเร็จจากการระดมทุนภายใต้กรอบความยั่งยืนในปี 2020 ที่มีอิทธิพลในระดับสาขาและภูมิภาคต่อการจัดหาเงินทุนที่มีส่วนในการช่วยลดการปล่อยมลพิษตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่ 6 ของพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนที่ออกโดยรัฐบาลไทย
20 เม.ย. 2564
icon112
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ของโครงการเราชนะ (โครงการฯ) ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระลอกใหม่
19 เม.ย. 2564
icon26
ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีแผนในการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ครั้งที่ 2 วงเงินรวมไม่เกิน 140,000 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารหนี้ที่จะครบกำหนดของรัฐบาล เพิ่มสภาพคล่องในตลาดพันธบัตร ขยายฐานนักลงทุน และเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจะดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Syndication) นั้น
9 เม.ย. 2564
icon109
สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ (โครงการฯ) ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 และตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนโดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเงินสิทธิ์จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
9 เม.ย. 2564
icon21
ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้จัดส่งข้อมูลร้านค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น 1,024 รายโดยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษร้านค้าและประชาชนที่เกี่ยวข้องแล้ว 85 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบของ สตช. และ ปอศ. และจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อไป
7 เม.ย. 2564
icon35
ความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31พฤษภาคม 2564
7 เม.ย. 2564
icon51
กระทรวงการคลังได้รับทราบว่า สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลังจำนวนหนึ่งอยู่ในข่ายความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19