seach

แถลงข่าว rss
28 ก.พ. 2567
icon23
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตการเกษตรได้”
23 ก.พ. 2567
icon24
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เบิกจ่ายแล้ว 1,322,916 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.64 ของจำนวนเงินจัดสรร 1,816,497 ล้านบาท
7 ก.พ. 2567
icon52
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้มีการประชุมเป็นครั้งแรกเพื่อรับทราบความเป็นมา หน้าที่ของประเทศเจ้าภาพ เพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2569 โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการประชุมประจำปีฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีฯ ของไทยให้กับคนในประเทศและนานาชาติได้ทราบ
6 ก.พ. 2567
icon21
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง หารือร่วมกับ นายจิน ลี่ฉวิน (Mr. Jin Liqun) ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมด้วย
2 ก.พ. 2567
icon82
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 623,384 ล้านบาท ใกล้เคียงกับประมาณการ แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6
2 ก.พ. 2567
icon52
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 622,652 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 963,782 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 20,000 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 209,616 ล้านบาท
29 ม.ค. 2567
icon19
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2567 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการและการลงทุนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสภาพอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งและจะกระทบต่อภาคเกษตรกรรม”
26 ม.ค. 2567
icon18
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เข้าร่วมการประชุม Asian Financial Forum (AFF) ครั้งที่ 17 (การประชุมฯ) ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จัดโดยรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “Accelerating Transformation: Impact, Inclusion, Innovation” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 2,500 คน
24 ม.ค. 2567
icon95
“เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 ต่อปี และขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี ในปี 2567 ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกและความผันผวนของนโยบายทางการเงินและตลาดเงินโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด”
23 ม.ค. 2567
icon11
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดจะเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 เพื่อเข้าร่วมการประชุม Asian Financial Forum (AFF) ครั้งที่ 17 (การประชุมฯ) ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง