thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  28 มี.ค. 2565
  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้หารือกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (บริษัท อรุณ พังงา จำกัด) นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดพังงา สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาพังงา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  28 มี.ค. 2565
  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลัง และรัฐบาล และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ เขตสาทร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  25 มี.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565 – 2567 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อเป็นกลไกในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19” โดยมีนายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวถึงบทบาทของตลาดทุนไทยต่อเศรษฐกิจของประเทศและบทบาทของ ก.ล.ต. ในการวางนโยบายและทิศทางเพื่อพัฒนาสู่อนาคต นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมร่วมแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2565 – 2567 พร้อมกับนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. และนายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ ก.ล.ต.  ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์
 • thumbnail
  24 มี.ค. 2565
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ขัดแย้งยูเครน – รัสเซีย
 • thumbnail
  24 มี.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยกับสินทรัพย์ดิจิทัล” ในงานสัมมนา “สินทรัพย์ดิจิทัล GameChanger เดิมพันเปลี่ยนอนาคต” ณ แกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทลแบ็งค็อก ถ.เพลินจิต เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  23 มี.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรรมการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  22 มี.ค. 2565
  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอ่างทอง โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 701 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  21 มี.ค. 2565
  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งได้หารือกับภาคเอกชนของจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  21 มี.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.Ndiame Diop ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศบรูไนดารุซาลาม, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, และไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  21 มี.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาเจริญ กลุ่มผู้ผลิตข้าวดาวพระศุกร์ ที่ปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียวดำ ข้าวทับทิมชุมแพ (อุบล) และข้าวสามเสี่ยว โดยได้ให้แนวคิดการดำเนินงานแก่เกษตรกรรุ่นใหม่และชมผลิตภัณฑ์ข้าวของวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ บ้านนาเจริญ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565