thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  1 ธ.ค. 2566
  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน ซึ่งภายในงานมีเปิดให้บริการแก้ไขหนี้และฝึกอบรม "สร้างงาน สร้างอาชีพ" ให้กับลูกค้าธนาคารออมสินและประชาชนที่สนใจ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชีวิน ปรางค์ชัยกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย และนางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 พร้อมผู้บริหารธนาคารออมสินพื้นที่ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ ธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566
 • thumbnail
  28 พ.ย. 2566
  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง) และคณะ ตรวจเยี่ยมกรมธนารักษ์ โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะ ให้การต้อนรับ
 • thumbnail
  28 พ.ย. 2566
  นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และนางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวร่วมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศ และผู้ว่าการธนาคารโลก ปี 2569 ของประเทศไทย พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมครั้งนี้
 • thumbnail
  27 พ.ย. 2566
  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "อนาคตเศรษฐกิจประเทศไทย 2567" และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเสวนา "ปากท้องคนไทย รดน้ำที่ราก เพื่อให้ต้นไม้งอกงามทั้งต้น" ในงานเสวนา “ปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรในปี 2567” รดน้ำที่ราก เพื่อให้ต้นไม้งอกงามทั้งต้น
 • thumbnail
  27 พ.ย. 2566
  นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดตัวบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง บริการออมเงินรูปแบบใหม่สำหรับแรงงานนอกระบบ ที่ถูกพัฒนาจากแนวคิด “การออมเงินอัตโนมัติเพื่อการเกษียณ” กระตุ้นให้ออมเงินด้วยตัวเองทุกครั้งที่ใช้จ่าย โดยเชื่อมกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (G Wallet) เพื่อสะสมเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ
 • thumbnail
  27 พ.ย. 2566
  นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
 • thumbnail
  27 พ.ย. 2566
  นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
 • thumbnail
  27 พ.ย. 2566
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
 • thumbnail
  24 พ.ย. 2566
  นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช มาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยธนาคารออมสินได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ลูกหนี้และประชาชนที่มีความสนใจ ด้วยการจัดอบรมฝึกอาชีพเพื่อเป็นแนวทางการสร้างรายได้แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน พร้อมกันนี้ ยังได้จัดให้มีตลาดนัดออมสิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งมีร้านค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน และร้านค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมออกร้านในตลาดนัดออมสิน และมีกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนที่สนใจอีกด้วย
 • thumbnail
  21 พ.ย. 2566
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council: USABC) ในโอกาสร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย