thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  31 มี.ค. 2565
  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  31 มี.ค. 2565
  นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค และได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  30 มี.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง คณะกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้บริหาร สคร. ร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ ผอ.สคร. กล่าวรายงานการจัดงานสัมมนาเพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงการคลังในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ความคาดหวังของกระทรวงการคลังต่อกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังรับทราบและเข้าใจบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  30 มี.ค. 2565
  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ Soft Loan SMEs มีที่ มีเงิน ท่องเที่ยวของธนาคารออมสิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกไฟแนนซ์) พร้อมลงพื้นที่พบปะชาวบ้านกรณีการบุกรุกที่ราชพัสดุ และบันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหนี้นอกระบบและแชร์ลูกโซ่ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  30 มี.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 • thumbnail
  30 มี.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานBCCT LUNCHEON & FIRESIDE CHAT “Resilient Thailand: From Resiliency to Recovery and Beyond” และกล่าว Opening speech
 • thumbnail
  30 มี.ค. 2565
  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้หารือกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ บริษัท ไอ พิโก จำกัด และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  29 มี.ค. 2565
  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนอุทัยสวรรค์ สถาบันการเงินชุมชนหาดสวรรค์ และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกไฟแนนซ์) พร้อมกันนี้ได้บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหนี้นอกระบบและแชร์ลูกโซ่ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  29 มี.ค. 2565
  นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่างๆ เสนอขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 4 เรื่อง 10 ราย โดยมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายจำนวน 9 ราย โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง กนะทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
 • thumbnail
  29 มี.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรี พร้อมนำชมนิทรรศการ “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย สร้างโลกสะอาดด้วยพลังงานที่ยั่งยืน” ของ EXIM BANK