thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  21 มิ.ย. 2565
  นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายวิวัฒน์ มหาผลสิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และลงพื้นที่เยี่ยมชม "ก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าโชค ณ อ่างศิลา" ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสภาพคล่องและพยุงธุรกิจรักษาการจ้างงาน และสถาบันการเงินกองทุนหมู่บ้านบ้านห้วยทวน อำเภอเมืองชลบุรี กองทุนหมู่บ้านดีเด่นอันดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565
 • thumbnail
  21 มิ.ย. 2565
  กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) จัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างความยั่งยืนในตลาดทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ (Seminar on Developing the Ecosystem for Sustainable Finance in the Capital Market and Digitalization for Inclusive Finance: Embracing the Digital Fundraising)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2565
 • thumbnail
  18 มิ.ย. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) โดยเครือข่ายองค์กรชุมชน กับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการให้บริการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน และนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กับนางสาวณหทัย ขันธวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ
 • thumbnail
  17 มิ.ย. 2565
  นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวกระทรวงการคลังเตรียมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ที่จังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบการประชุมในสถานที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน
 • thumbnail
  16 มิ.ย. 2565
  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แถลงข่าวชี้แจงกรณีข่าวอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุจากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้และค้างชำระเป็นเวลานาน ยืนยันคิดอัตราดอกเบี้ย 1% และคิดเบี้ยปรับตามคำพิพากษา แต่หากยังไม่ถูกดำเนินคดีจะคิดเบี้ยปรับเพียง 0.5% ซึ่งเงินที่ชำระคืนกองทุนจะเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน
 • thumbnail
  15 มิ.ย. 2565
  นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ศรีสะเกษ พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ และเยี่ยมชมการให้บริการรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2565
 • thumbnail
  14 มิ.ย. 2565
  นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อตรวจติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ยโสธร พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร และธนาคารออมสิน เขตยโสธร จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขอใช้ที่ราชพัสดุอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสิงห์ท่า และลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารที่ราชพัสดุโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ อ.ป่าติ้ว ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565
 • thumbnail
  14 มิ.ย. 2565
  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดชุมพรและจังหวัดพัทลุง โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 701 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
 • thumbnail
  14 มิ.ย. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมร่วมหารือระหว่าง The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM) กับผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
 • thumbnail
  14 มิ.ย. 2565
  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตที่มุ่งมั่น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565