thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  31 ส.ค. 2564
  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดกระบี่ ซึ่งตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) และการตรวจติดตามงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • thumbnail
  30 ส.ค. 2564
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร มอบเตียงเหล็กพับได้ จำนวน 461 เตียง ให้แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • thumbnail
  25 ส.ค. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญให้กับรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยเฉพาะบทบาทการเป็นธนาคารของรัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs การเป็น Leading Bank for SMEs รวมถึงการเป็นเครื่องมือของรัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละระยะ เป็นต้น
 • thumbnail
  18 ส.ค. 2564
  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
 • thumbnail
  16 ส.ค. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นสักขีพยานและมอบนโยบายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการออม ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • thumbnail
  13 ส.ค. 2564
  นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบน้ำดื่มและข้าวสารหอมมะลิ ตรา A-Rice จากนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำไปใช้ดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • thumbnail
  11 ส.ค. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานคร เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของอาคารที่พักศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม โดยให้กรุงเทพมหานครใช้เป็นศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • thumbnail
  11 ส.ค. 2564
  นายบุญชัย จรัสแสงสมบรูณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงาน? จ.บุรีรัมย์ และจ.สุรินทร์?
 • thumbnail
  11 ส.ค. 2564
  นายบุญชัย จรัสแสงสมบรูณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงาน?จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา
 • thumbnail
  10 ส.ค. 2564
  นายบุญชัย จรัสแสงสมบรูณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงาน?จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และ จ.สุพรรณบุรี