thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  6 ส.ค. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ Community Isolation กรมศุลกากร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่ร่วมสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุข โดยจัดหาสถานที่หรืออาคารเพื่อจัดเป็นสถานที่รองรับหรือแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Community Isolation โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ
 • thumbnail
  4 ส.ค. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้หน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation พื้นที่จังหวัดนนทบุรี รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง ณ สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564
 • thumbnail
  2 ส.ค. 2564
  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดสกลนคร
 • thumbnail
  30 ก.ค. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะ ร่วมการประชุมหารือกับนายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
 • thumbnail
  30 ก.ค. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมศูนย์ Community Isolation กรมสรรพสามิต
 • thumbnail
  27 ก.ค. 2564
  นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด จากนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เพื่อนำไปใช้ดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • thumbnail
  27 ก.ค. 2564
  นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดสงขลา
 • thumbnail
  22 ก.ค. 2564
  นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2564
 • thumbnail
  22 ก.ค. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
 • thumbnail
  22 ก.ค. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรัฐวิสาหกิจ