thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  27 พ.ค. 2565
  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมคารวะนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับภาคเอกชน จากนั้นตรวจเยี่ยมบ้านพักบุคลากรและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 • thumbnail
  25 พ.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งพัสดุด่วนเอเชียแปซิฟิก โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)
 • thumbnail
  25 พ.ค. 2565
  นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทุ่งนามอญ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาดุกแดดเดียว ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • thumbnail
  24 พ.ค. 2565
  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 701 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • thumbnail
  24 พ.ค. 2565
  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรภาค 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 4 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • thumbnail
  23 พ.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี โดยมีนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ
 • thumbnail
  20 พ.ค. 2565
  นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการเสวนาหัวข้อ “คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสทุกคน” ภายในงานประชุมเสวนา “ถามมา - ตอบไป Better Thailand Open Dialogue เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า” โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมการเสวนา และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา จัดโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
 • thumbnail
  19 พ.ค. 2565
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายสมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) ร่วมการเสวนาหัวข้อ “มองเศรษฐกิจโลก สะท้อนเศรษฐกิจไทย” ในงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เยี่ยมชมบูทหน่วยงานที่มาร่วมออกนิทรรศการภายในงาน
 • thumbnail
  19 พ.ค. 2565
  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 7 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
 • thumbnail
  19 พ.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565