จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 24 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200 - รายละเอียด
2 21 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Jet ยี่ห้อ Roland รุ่น Versacamm VP-540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,069.50 - ไม่พบข้อมูล
3 21 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,300 - ไม่พบข้อมูล
4 21 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000 - รายละเอียด
5 20 พ.ย. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 787,500 รายละเอียด
6 20 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 787,500 รายละเอียด
7 20 พ.ย. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 787,500 787,500 รายละเอียด
8 20 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างซักเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,000 - รายละเอียด
9 19 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 140,653.64 ไม่พบข้อมูล
10 19 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำป้ายภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 140,653.64 รายละเอียด