จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 19 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,854.97 - รายละเอียด
2 19 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,854.97 - รายละเอียด
3 18 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 6,080,932 รายละเอียด
4 12 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง เหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานถ่ายภาพ) 58,000 - รายละเอียด
5 12 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,000 - รายละเอียด
6 12 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง เหมาบริการจอ LED ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๒ จอ 267,500 - รายละเอียด
7 10 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน ๑ ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 871,000 - รายละเอียด
8 5 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง เหมาบริการจอ LED ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 2 จอ - 312,746.66 รายละเอียด
9 5 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 902,833.33 รายละเอียด
10 5 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 902,833.33 รายละเอียด