จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 28 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ไมค์ชุดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,440 - รายละเอียด
2 27 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,420 - รายละเอียด
3 26 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 498,522 รายละเอียด
4 22 ก.ย. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,825,000 11,687,500 รายละเอียด
5 22 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างขอจ้างจัดทำโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,021 - รายละเอียด
6 14 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 227,500 รายละเอียด
7 14 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 227,500 รายละเอียด
8 14 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,500 - รายละเอียด
9 23 ส.ค. 2560 ตกลงราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ - 240,750 รายละเอียด
10 23 ส.ค. 2560 คัดเลือก จัดซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ - 240,750 รายละเอียด