thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  16 มิ.ย. 2564
  นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดลำปาง
 • thumbnail
  16 มิ.ย. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือกับ Ms. Kyungsun Kim ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและคณะ ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 • thumbnail
  16 มิ.ย. 2564
  นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • thumbnail
  15 มิ.ย. 2564
  นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจติดตามเพื่อรับทราบการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
 • thumbnail
  15 มิ.ย. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งเสริมการขายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ฤดูการเก็บเกี่ยว ปี 2564
 • thumbnail
  11 มิ.ย. 2564
  นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจติดตามเพื่อรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
 • thumbnail
  11 มิ.ย. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP
 • thumbnail
  10 มิ.ย. 2564
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในการประชุมหารือข้อราชการ
 • thumbnail
  10 มิ.ย. 2564
  นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดเชียงราย
 • thumbnail
  9 มิ.ย. 2564
  นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดแม่ฮ่องสอน