thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  3 มิ.ย. 2566
  นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
 • thumbnail
  3 มิ.ย. 2566
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี
 • thumbnail
  3 มิ.ย. 2566
  นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี
 • thumbnail
  6 มิ.ย. 2566
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
 • thumbnail
  5 มิ.ย. 2566
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการผลิตพืชปลอดภัย โดยริเริ่มปลูกกล้วยหอมทองที่เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดสารเคมี ทำให้สามารถผลิตกล้วยหอมทองได้ทุกสัปดาห์ มีการขยายหน่อพันธุ์กล้วยสำหรับจำหน่ายให้กับสมาชิก การแปรรูปกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต จุดเด่นสำคัญคือ พื้นที่การปลูกกล้วยหอมทองของกลุ่ม เป็นพื้นที่ต้นน้ำบริเวณเชิงเขาซึ่งเคยเป็นเหมืองแร่ทองคำ จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ ทำให้กล้วยหอมทองหนองบัวแดงมีรสชาติ หอม อร่อย และเหนียวนุ่ม นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการแปรรูปผลผลิตที่หลากหลาย พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล ทำให้มีเครือข่ายธุรกิจในการจำหน่ายผลผลิตกว่า 8 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการส่งออกผลผลิตจำหน่ายไปยังชุมชน โลตัสและประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยให้กับกลุ่มฯ สำหรับนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาการผลิตและเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน อันนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566
 • thumbnail
  5 มิ.ย. 2566
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเกษตรผลไม้บ้านโหล่น จังหวัดชัยภูมิ ที่รวมกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงในอำเภอหนองบัวแดงกว่า 150 ราย ที่ปลูกบนพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ โดยผลิตมะม่วงคุณภาพหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ฟ้าลั่นและเขียวเสวย และส่งจำหน่ายไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดปี เช่น ประเทศจีน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และรัสเซีย เป็นต้น โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละมากกว่า 2,000 ตัน และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตและความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน GAP ซึ่งสมาชิกกลุ่มฯ มีการแบ่งปันความรู้ในด้านการผลิต การกำจัดศัตรูพืช และระดมทุนสำหรับการซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อนำมาลดต้นทุนให้แก่สมาชิก เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มฯ ในด้านการจัดการทางการตลาด ทางกลุ่มฯ สามารถกำหนดราคาและต่อรองราคาผลผลิตกับผู้ซื้อ เพื่อลดปัญหาการถูกกดราคาจากผู้ซื้อและพ่อค้าคนกลาง รวมถึงมีการจัดจำหน่ายผลผลิตผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มฯ อีกด้วย โดย ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มฯ สำหรับนำไปใช้เป็นทุนในการสนับสนุนสินเชื่อสมาชิกเพื่อต่อยอดธุรกิจการผลิตมะม่วงได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหาร และพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566
 • thumbnail
  5 มิ.ย. 2566
  นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอุตรดิตถ์ และลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอลับแล จำกัด สาขาตลิ่งต่ำ และสวนป้าเรียน อำเภอลับแล ซึ่งเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. และลูกค้าธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2566
 • thumbnail
  2 มิ.ย. 2566
  นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดพิษณุโลก และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566
 • thumbnail
  1 มิ.ย. 2566
  นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง และได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งติดตามโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566
 • thumbnail
  1 มิ.ย. 2566
  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 และติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566