thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  23 ก.พ. 2567
  นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 • thumbnail
  23 ก.พ. 2567
  นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ อุ่นมี ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ร่วมพิธีส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ผ่านโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แก่ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว
 • thumbnail
  23 ก.พ. 2567
  นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • thumbnail
  23 ก.พ. 2567
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ปีเตอร์ เคเอ็น แลม ประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และนางมากาเร็ต ฟง กรรมการบริหาร HKTDC ร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการต่อเนื่องเป็นฉบับที่ 3 ระหว่าง ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กับนางสาวโซเฟีย ชอง รองกรรมการบริหาร HKTDC
 • thumbnail
  22 ก.พ. 2567
  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และร่วมพิจารณามาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารกรมบัญชีกลาง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม
 • thumbnail
  21 ก.พ. 2567
  นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) พร้อมผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ร่วมโครงการ บสย. Business School” โดยเริ่ม Kick Off โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 • thumbnail
  21 ก.พ. 2567
  นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา และลงพื้นที่ติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • thumbnail
  21 ก.พ. 2567
  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน” โดยมีนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน
 • thumbnail
  21 ก.พ. 2567
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Woochong Um กรรมการผู้จัดการใหญ่ (Managing Director General) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ
 • thumbnail
  20 ก.พ. 2567
  นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ และติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567