seach

ราคากลาง rss
ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
1 22 ก.พ. 2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,595,227.00.-
2 22 ก.พ. 2561 ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000.00.-
3 15 ก.พ. 2561 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.00.-
4 14 ก.พ. 2561 ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31,500,000.00.-
5 14 ก.พ. 2561 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 16,102,000.00.-
6 12 ก.พ. 2561 จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 104,325,000.00.-
7 31 ม.ค. 2561 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,000.00.-
8 29 ม.ค. 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,999,159.60.-
9 18 ม.ค. 2561 ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424,950.50.-
10 12 ม.ค. 2561 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323,461.00.-