seach

ราคากลาง rss
ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
1 5 ต.ค. 2560 เหมาบริการจอ LED ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 2 จอ 312,746.66.-
2 26 ก.ย. 2560 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,522.00.-
3 14 ก.ย. 2560 จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,500.00.-
4 23 ส.ค. 2560 จัดซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ 240,750.00.-
5 22 ส.ค. 2560 จัดซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องปริ้นเตอร์ประจำห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 114,480.-
6 22 ส.ค. 2560 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 215,712.00.-
7 22 ส.ค. 2560 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบไม่รวมอะไหล่ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 144,450.00.-
8 22 ส.ค. 2560 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า - ออก ประตูด้วยบัตร(Door Access Control) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 347,750.00.-
9 22 ส.ค. 2560 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)แบบรวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย 420,000.00.-
10 22 ส.ค. 2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด 414,000.00.-