seach

ราคากลาง rss
ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
1 20 มี.ค. 2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,196,472.00.-
2 20 มี.ค. 2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,196,472.00.-
3 16 ส.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,428,000.00.-
4 6 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,852,280.00.-
5 6 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,852,280.00.-
6 31 มี.ค. 2565 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 163,852,280.00.-
7 3 มี.ค. 2565 จ้างการจ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มและจัดส่งพยานเอกสารคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 930,900.00.-
8 6 ม.ค. 2565 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63,759,459.60.-
9 6 ม.ค. 2565 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63,759,459.60.-
10 17 พ.ย. 2564 พัฒนาระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 90,000,000.00.-