seach

ราคากลาง rss
ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
1 25 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง 226,000.00.-
2 21 ธ.ค. 2560 ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M 552 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,266.00.-
3 21 ธ.ค. 2560 จ้างจัดทำป้ายภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,653.64.-
4 21 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,333.32.-
5 14 ธ.ค. 2560 จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ 1,938,000.00.-
6 13 ธ.ค. 2560 จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,085.00.-
7 20 พ.ย. 2560 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 787,500.00.-
8 19 พ.ย. 2560 จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,653.64.-
9 18 ต.ค. 2560 จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,080,932.00.-
10 5 ต.ค. 2560 จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 902,833.33.-