thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  25 เม.ย. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2565
 • thumbnail
  22 เม.ย. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Hon. Dato' Sri Mustapa Bin Muhamed Minister in the Prime Minister Department (Economy) of Malaysia พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
 • thumbnail
  22 เม.ย. 2565
  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 701 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
 • thumbnail
  22 เม.ย. 2565
  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดพิษณุโลก โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 701 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
 • thumbnail
  21 เม.ย. 2565
  นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดปัตตานี โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
 • thumbnail
  20 เม.ย. 2565
  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 701 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
 • thumbnail
  18 เม.ย. 2565
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าอวยพรปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ ห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565
 • thumbnail
  18 เม.ย. 2565
  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าอวยพรปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ 2565
 • thumbnail
  18 เม.ย. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าอวยพรปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ 2565
 • thumbnail
  10 เม.ย. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านม่วงใหม่ จังหวัดน่าน ซึ่งส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินและเกิดสภาพคล่องในการใช้ชีวิตและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการฝาก-ถอน ให้สินเชื่อในการประกอบอาชีพและใช้จ่ายยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ธ.ก.ส. เพื่ออบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่สมาชิกสถาบัน โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันและเป็นหน่วยงานที่ช่วยดูแลให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใสแก่สถาบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ ธ.ก.ส. และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านม่วงใหม่ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565