seach

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss
25 ก.พ. 2564
icon14
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำนวน 1 คัน
18 ก.พ. 2564
icon7
จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 4 ชุด
21 ม.ค. 2564
icon16
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง
30 ธ.ค. 2563
icon9
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
29 ต.ค. 2563
icon22
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ก.ย. 2563
icon82
10 ก.ย. 2563
icon49
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ก.ย. 2563
icon60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ก.ย. 2563
icon40
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564