seach

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss
10 ก.ย. 2563
icon31
10 ก.ย. 2563
icon39
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ส.ค. 2563
icon40
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เพื่อรองรับระบบ E-FILING กรมสรรพากร
19 มิ.ย. 2563
icon55
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 เม.ย. 2563
icon148
รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
14 ก.พ. 2563
icon165
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)