ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ /หน่วยงานอิสระ / หน่วยงานในกำกับ

นางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.
นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา (กรมสรรพสามิต)
นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย
นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการ โรงงานไพ่

หน่วยงานอิสระ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท)
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ (คปภ.) คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย

หน่วยงานในกำกับ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
นางไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค)
นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

article