ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ /หน่วยงานอิสระ / หน่วยงานในกำกับ

นางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส.
นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา (กรมสรรพสามิต)
นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการ การยาสูบแห่งประเทศไทย

หน่วยงานอิสระ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท)
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ (คปภ.) คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย

หน่วยงานในกำกับ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค)
นายอาสา อินทรวิชัย รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุนและค้าตราสาร
รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

article