ข้าราชการประจำ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

รองปลัดกระทรวงการคลัง

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง
ด้านบริหาร

ผู้ตรวจราชการ

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

ที่ปรึกษา

นายพนิต ธีรภาพวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นางอุษามาศ ร่วมใจ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษาการคลัง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

อธิบดี / ผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มภารกิจด้านรายได้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์
นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

article