ข้าราชการประจำ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง

รองปลัดกระทรวงการคลัง

นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
นายปิ่นสาย สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
ด้านบริหาร

ผู้ตรวจราชการ

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

ที่ปรึกษา

นายพนิต ธีรภาพวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นายอรรถพล อรรถวรเดช ที่ปรึกษาการคลัง
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

อธิบดี / ผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มภารกิจด้านรายได้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร
นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์
นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

article