ข้าราชการประจำ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

รองปลัดกระทรวงการคลัง

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้ตรวจราชการ

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ที่ปรึกษา

นายอรรถพล อรรถวรเดช ที่ปรึกษาการคลัง
นายพนิต ธีรภาพวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

อธิบดี / ผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มภารกิจด้านรายได้

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์
นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

article