ข้าราชการประจำ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

รองปลัดกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง
ด้านบริหาร

ผู้ตรวจราชการ

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

ที่ปรึกษา

นายพนิต ธีรภาพวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นางอุษามาศ ร่วมใจ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

อธิบดี / ผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มภารกิจด้านรายได้

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์
นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

article