จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับต้น กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67039338083
งบประมาณ:
50,000.00
ราคากลาง:
50,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 22 มี.ค. 2567

article