ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
65117245005
งบประมาณ:
1,000,000.00
ราคากลาง:
990,643.61
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
0 2126 5800 ต่อ 2003, 2257
หมายเลขโทรสาร:
0 2273 9763
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
ทางไปรษณีย์ ส่ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษีของกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 15 พ.ย. 2565
2 ประกาศเชิญชวน 1 ธ.ค. 2565
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 22 ธ.ค. 2565

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 15 พ.ย. 2565 25 พ.ย. 2565

article