ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
66119435694
งบประมาณ:
695,000.00
ราคากลาง:
695,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 29 พ.ย. 2566
2 ประกาศเชิญชวน 29 พ.ย. 2566
3 เอกสารประกวดราคา 29 พ.ย. 2566
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 1 ธ.ค. 2566

article