จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Teleperesence จำนวน ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099622461
งบประมาณ:
266,000.00
ราคากลาง:
266,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 27 ก.ย. 2566

article