จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67059224144
งบประมาณ:
40,653,000.00
ราคากลาง:
40,653,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 28 พ.ค. 2567
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 27 พ.ค. 2567

article