รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 4 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 นักวิชาการเงินและบัญชี 4
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 4 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 นักวิชาการเงินและบัญชี 4
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2551
16 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร :ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (ชั้น 6 อาคาร 3) ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร.0-2298-5880-9 ต่อ 6642, 6643

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- 1556617715
icon

article