ประกาศ สป.กค. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ฯ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต.นิติกร
ประกาศ สป.กค. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ฯ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต.นิติกร
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2567
7 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4 มี.ค. 2567 ประกาศ สป.กค. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ฯ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต.นิติกร
icon
16 ก.พ. 2567 ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร
icon
9 ก.พ. 2567 ประกาศ สป.กค. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ต.พนักงานบริการ
icon
24 ม.ค. 2567 ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ต.นิติกร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
icon
24 ม.ค. 2567 ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ต.พนักงานบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
icon
20 ธ.ค. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต.นิติกร และ ต.พนักงานบริการ
icon

article