ประกาศ สป.กค. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินในการสรรหาคนพิการฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ประกาศ สป.กค. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินในการสรรหาคนพิการฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ประกาศเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564
1 อัตรา

article