ประกาศ สป.กค. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ประกาศ สป.กค. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564
1 อัตรา

article