ประกาศ สป.กค. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ ต.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ประกาศ สป.กค. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ ต.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ประกาศเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2566
1 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2 พ.ย. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ ต.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
icon
16 ต.ค. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
icon
26 ก.ย. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ต.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
icon
9 ส.ค. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
icon

article