รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานรัฐมนตรี
รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานรัฐมนตรี
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

article