รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมนตรี (นำมาจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554)
รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมนตรี (นำมาจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554)
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2555
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

article