ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565
4 อัตรา

article