seach

ข่าว - บทความ rss
กฎกระทรวงฯ กรมบัญชีกลาง พ.ศ.2545
9 ต.ค. 2545
icon680
กฎกระทรวงฯ กรมธนารักษ์ พ.ศ.2545
9 ต.ค. 2545
icon786
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2545
9 ต.ค. 2545
icon450
รายละเอียดการกำหนดตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวง
9 ต.ค. 2545
icon82
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.( 2545 )
9 ต.ค. 2545
icon480
การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงการคลัง
9 ต.ค. 2545
icon112
พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
2 ต.ค. 2545
icon93
ภาพรวม การถ่ายโอนภารกิจทุกส่วนราชการ
1 มี.ค. 2545
icon1
ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. .... (บันทึกหลักการและเหต
1 ก.พ. 2545
icon67
ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ….( ส่วนที่ 1-2 : สำนักนา
1 ม.ค. 2545
icon63