seach

ข่าว - บทความ rss
กฎกระทรวงฯ กรมบัญชีกลาง พ.ศ.2545
9 ต.ค. 2545
icon672
กฎกระทรวงฯ กรมธนารักษ์ พ.ศ.2545
9 ต.ค. 2545
icon783
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2545
9 ต.ค. 2545
icon426
รายละเอียดการกำหนดตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวง
9 ต.ค. 2545
icon76
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.( 2545 )
9 ต.ค. 2545
icon476
การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงการคลัง
9 ต.ค. 2545
icon95
พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
2 ต.ค. 2545
icon81
ภาพรวม การถ่ายโอนภารกิจทุกส่วนราชการ
1 มี.ค. 2545
icon0
ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. .... (บันทึกหลักการและเหต
1 ก.พ. 2545
icon65
ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ….( ส่วนที่ 1-2 : สำนักนา
1 ม.ค. 2545
icon61