article

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 มี.ค. 2567
icon 1502

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลและสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านดิจิทัล จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้านดิจิทัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

โดยโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 19 หลักสูตรวิชา   ดังนี้

 

ลำดับ

ที่

หลักสูตรวิชา

รหัสวิชา

วันที่

จำนวน
วัน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.

 

InfoGraphic Media & Presentation ด้วย powerpoint

MS6701

2-3 พฤษภาคม 2567

2

20

2.

การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

NW6701

7-9 พฤษภาคม 2567

3

20

3.

การบริหารจัดการงานด้วย ClickUp

AC6701

13-17 พฤษภาคม 2567

5

20

4.

เรียนรู้ AWS Cloud เบื้องต้น

AC6702

20-21 พฤษภาคม 2567

2

20

5.

Azure for Beginner

MS6702

23-24 พฤษภาคม 2567

2

20

6.

การออกแบบ Service Design Blueprint ด้วย Draw.io

DS6701

27-30 พฤษภาคม 2567

4

20

7.

เปลี่ยนโฉมองค์กรเข้าสู่ยุค Digital ด้วย MindMeister

AC6703

4-7 มิถุนายน 2567

4

20

8.

Line Chatbot ด้วย Dialogflow

AC6704

10-14 มิถุนายน 2567

5

20

9.

ทำงานกันเป็นทีมด้วย Asana

AC6705

17-21 มิถุนายน 2567

5

20

10.

การสร้าง Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วย Power BI

AC6706

24-28 มิถุนายน 2567

5

20

11.

Microsoft Excel กับการทำงานด้านข้อมูล

MS6703

1-2 กรกฎาคม 2567

2

20

12.

PowerPoint Smart & Techniques

MS6704

5-6 สิงหาคม 2567

2

20

13.

Word Smart & Techniques

MS6705

7-8 สิงหาคม 2567

2

20

14.

Excel Smart & Techniques

MS6706

13-14 สิงหาคม 2567

2

20

15.

Project Management

AC6707

15-16 สิงหาคม 2567

2

20

16.

Infographics with Canva

DS6702

19-20 สิงหาคม 2567

2

20

17.

ถ่ายภาพและแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน

DS6703

21-23 สิงหาคม 2567

3

20

18.

ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน

DS6704

26-28 สิงหาคม 2567

3

20

19.

ถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วย OBS

AC6708

29-30 สิงหาคม 2567

2

20

 

 

หมายเหตุ :  ฝึกอบรม ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 202 กรมสรรพสามิต

กำหนดส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้

 

เอกสาร
ประกอบ