article

คนค้นคลัง
22 ธ.ค. 2561
icon 2171

บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีนายอรัญ ธรรมโน อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการ โดยมีรายชื่อข้าราชการกระทรวงการคลังเข้ารับรางวัล ดังนี้

 
1. นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สมัครกลุ่มที่ 1 (กลุ่มข้าราชการกระทรวงการคลัง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ) 


 
2. นายปัณณ์ อนันอภิบุตร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สมัครกลุ่มที่ 2 (กลุ่มข้าราชการกระทรวงการคลัง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น) 

 
3. นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา กรมบัญชีกลาง 
ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สมัครกลุ่มที่ 3 (กลุ่มข้าราชการกระทรวงการคลัง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับสูง) 
           ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรงการคลังจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการกระทรวงการคลังในการมุ่งเน้นนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและแนวทางพัฒนาระบบราชการ 4.0 ในการพลิกโฉมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

สำรวจ
ไม่มีข้อมูลแบบสำรวจ