article

การประชุมการจัดงานกาชาดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2567
28 พ.ค. 2567
icon 544

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมการจัดงานกาชาดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20