article

พิธีเปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง
1 เม.ย. 2567
icon 717

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง โดยมีนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร กล่าวรายงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19