article

ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่
2 ก.ย. 2566
icon 1270

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11