article

พิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT สาขากระทรวงการคลัง
25 พ.ย. 2564
icon 203

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT สาขากระทรวงการคลัง ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23