article

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2564
27 ต.ค. 2564
icon 408

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่  3 (ปี 2560 - 2564) ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2564 และการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของมาตรการของตลาดเงินและตลาดทุนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย (เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19) รวมทั้งให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางและทิศทางของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับต่อไป  ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

 

อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 193/2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8